Email : hcothai@gmail.com


บทความ       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ::

บทความจาก : ลงบทความเมื่อ : 11 มิถุนายน 2555  เวลา: 18:51 น.
จำนวนผู้อ่านบทความนี้ : 1 ครั้ง

 เรียน คณบดี

" ประเด็นที่เขาเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพสาธารณสุขไม่สมควรผ่านเป็นกฎหมายคือ องค์ความรู้ที่นักวิชาการสาธารณสุข หรือ ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่วิชาชีพ ส่วนที่เป็นวิชาชีพคือส่วนทับซ้อนกับงานเวชกรรมที่กระทำต่อมนุษย์ ซึ่งก็คืองานวิชาชีพเวชกรรม"
เพื่อโปรดพิจารณาตอบคำถาม 2 ข้อดังนี้
1. ในฐานะที่ท่านเป็นคณบดี ท่านมีความเห็นว่างานสาธารณสุขที่นักวิชาการ/พนักงานสาธารสุขปฏิบัติอยู่นี้เป็นวิชาชีพหรือไม่ เพราะเหตุใด
2. ท่านสนับสนุนให้มี พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

 

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1)นักสาธารณสุขหรือนักวิชาการสาธารณสุขเป็นวิชาชีพที่สำคัญต่อชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายต้องใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆเพื่อให้

ประชาชนจัดการกับสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย

การบริโภคอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วยสำหรับคนวัยต่างๆตั้งแต่ทารกจนวัยชรา

นักวิชาการสาธารณสุขต้องมีความรู้ในศาสตร์ต่างๆอย่่างถ่องแท้จึงจะสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่่งด้านพฤติกรรม การรับรู้การป้องกัน่โรคการปฏิบัตตัวที่ถูกต้อง

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือวิชาชีพนี้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเพราะการให้ความรู้คำแนะนำต่างๆทั่้งในระดับบุคคลและสาธารณะจะมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลและสาธารณะ

การดูแลสุขภาพโดยองค์รวมจึงต้องใช้ผู้ที่มีวิชาชีพสาธารณสุข

 

2ในฐานะประชาชนขอสนับสนุนให้มีกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขเพื่อประชาชนจะได้มีคุณภาพชี่วิตที่ดีถ้ามีการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพเพราะองค่์กรผู้รับผิดชอบจะดูแลกำหนดให้คำแนะนำในการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษาต่างๆ การมีการควบคุมวิชาชีพเช่นวิชาชีพอื่นๆเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษา. มาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี

 

สมศักดิ์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นดาวน์โหลดไฟล์: ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น