Email : hcothai@gmail.com


บทความ       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ตอบข้อหารือความเป็นวิชาชีพ สธ. ::

บทความจาก : ลงบทความเมื่อ : 11 มิถุนายน 2555  เวลา: 18:54 น.
จำนวนผู้อ่านบทความนี้ : 1 ครั้ง

 พว.บศ

                                             มูลนิธิพระยาวุฒาธิคุณและคุณหญิงบัวศรี ณ หนองคาย                                            

28  พฤศจิกายน 2553

เรื่อง  ขอทราบการประกอบวิชาชีพสาธารณสุขในต่างประเทศ

เรียน  นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

ตามที่ท่านขอหารือว่า มีประเทศใดบ้างที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาธารณสุขนั้น เนื่องจากในขณะนี้ผมพักฟื้นจากการผ่าตัดจึงไม่สามารถให้คำหารือได้เต็มที่ แต่ขอเรียนชี้แจงเป็นการเบื้องต้นว่า   จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการกำหนดให้บริการใดเป็นวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมมักถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ เมื่อมีผู้มีความรู้ที่เพียงพอในการที่จะให้บริการสุขภาพได้โดยศิลปะเฉพาะไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับในเชิงปฏิบัติการจากบุคคลอื่น และสังคมยอมรับว่าบุคคลเหล่านั้นจำเป็นต่อการให้บริการ  และถ้าหากไม่มีการกำกับควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพจะมีผลเสีย บุคคลเหล่านั้นจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังตัวอย่างในยุโรปและอเมริกาดังนี้

1.  ในกลุ่ม E.U. มีการออกอนุบัญญัติหรือกฎหมายลูกให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสาธารณะที่ไม่ใช่ เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล การผดุงครรภ์ เทคนิคการแพทย์ และ กายภาพบำบัด เมื่อมีความจำเป็นและสามารถประเมินได้ว่า การประกอบวิชาชีพนั้นต้องใช้ความรู้ สามารถกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพแยกให้เห็นเป็นการเฉพาะได้  เช่น  Community Mental Health, Rural Health Clinics

2. ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพที่มีผลต่อสุขภาพของสาธารณะที่มิใช่เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล การผดุงครรภ์ เทคนิคการแพทย์ และ กายภาพบำบัด แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยสังเขปดังนี้

- Alabama State Board of Healthมีการให้ใบประกอบวิชาชีพนักสาธารณสุขที่ทำงานด้านCommunity Mental Health ,  Hospital Facility services,Home HealthCare, Hospices, Rural Health Clinics ทำหน้าที่รักษาเบื้องต้นซึ่งไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำอยู่ จึงจำเป็นต้องควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ

- State of Alaska Health and Social Services มีการควบคุมบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพที่ไม่ใช่แพทย์ หรือ วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในชุมชนโดยการตรวจสอบพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และ การฝึกอบรม

- Connecticut Department of Public Health มีการควบคุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนโดยการควบคุมใบประกอบวิชาชีพ

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ยังมีการรับรองความเป็นวิชาชีพของนักการสาธารณสุขประเภทต่างๆในพื้นที่ที่มีความจำเป็นอีกมาก  ดังนั้นความเป็นวิชีพสาธารณสุขแต่ละสาขาและลักษณะการปฏิบัติงานจึงอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศและในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้สุดแท้แต่บริบท สำหรับประเทศไทยผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค รักษาเบื้องต้น และบริการสุขภาพในชุมชนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถือเป็นการใช้ศิลปะในการปฏิบัติงานบนฐานความรู้ที่ได้รับการอบรมเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่นี้ในสังคมไทยมากว่า 96 ปีแล้ว หากสังคมยังต้องการให้บุคคลเหล่านี้ให้บริการ ตลอดจนปฏิบัติงานนี้อยู่ต่อไปและยังไม่สามารถผลิตบุคลากรวิชาชีพอื่นๆไปให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอได้ก็สมควรที่จะรับรองบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพโดยการตรากฎหมายมารับรองทั้งนี้เพื่อให้มีสภาวิชาชีพมาควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพซึ่งน่าจะดีกว่าการกล่าวอ้างว่าอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมตามคำสั่งทางการปกครองแต่ในทางปฏิบัติอาจจะไม่มีการควบคุมอย่างแท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปตามแต่จะเห็นสมควร

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย)

เลขานุการมูลนิธิพระยาวุฒาธิคุณฯ

ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯดาวน์โหลดไฟล์: รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ตอบข้อหารือความเป็นวิชาชีพ สธ.