Email : hcothai@gmail.com


บทความ       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ผศ.นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ::

บทความจาก : ลงบทความเมื่อ : 4 ตุลาคม 2555  เวลา: 19:18 น.
จำนวนผู้อ่านบทความนี้ : 1 ครั้ง

๑. ในฐานะที่ท่านเป็นคณบดี/นักวิชาการด้านนี้ ท่านมีความเห็นว่า งานสาธารณสุขที่นักวิชาการ/พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติอยู่นี้เป็นวิชาชีพหรือไม่ เพราะเหตุใด
...


เป็นจริง ๆเพราะถ้าพูดถึงงานสาธารณสุขมัน
ก็ไม่ได้หมายความว่าให้สาขาวิชาชีพอื่นมาทำแทนได้ ถ้าทำแทนได้ก็หมายความว่าวิชาชีพนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมี งานเรานี้หมายถึง ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน รักษาพยาบาลแม้ว่างานรักษาจะคาบเกี่ยวกับของเวชกรรม แต่ว่าเราเป็นPrimary Health Care เราดูแลเบื้องต้นซึ่งถามว่าการแพทย์สามารถมาทำตรงนี้ได้หรือไม่ คำตอบคือทำไม่ได้ก็ต้องบุคลากรอย่างกลุ่มสาธารณสุขส่วนการส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน จริงๆแล้วมีความสำคัญมากในเรื่องของสุขภาพประชาชนถ้างาน 3 ส่วนนี้ไม่เกิดประชาชนก็จะอยู่อย่างไม่ปกติคือสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง โดยในฐานะที่อยู่ในสาขาวิชาชีพมานานก็ยังมองว่าภารกิจ 3 มิติเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีวิชาชีพกำกับเพื่อเป้าหมายสุขภาพที่ดีของประชาชน

๒. ท่านสนับสนุนให้มี พ.ร.บ วิชาชีพการสาธารณสุขนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

เห็นด้วย เพราะว่าการมีวิชาชีพก็จะเป็นเอ
กลักษณ์ของแต่ละวิชาชีพซึ่งหากด้านสาธารณสุข ที่ได้กล่าวไปแล้วว่างานก็เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานสาธารณสุข ถ้าเราไม่มีวิชาชีพระบบก็จะไม่มีการพัฒนาสายวิชาชีพไปได้ด้วยดีแล้วงานด้านนี้อย่างที่บอกว่าสำคัญ ประชาชนที่จะอยู่ดีมีสุขหากไม่ได้รับบริการในมิติของการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น ประชาชนจะอยู่ดีมีสุขหรือไม่ เพราะฉะนั้นงานเหล่านี้มองว่าเป็นงานเฉพาะของสายวิชาชีพสาธารณสุขและบุคลากรกลุ่มนี้ก็ต้องทำงานหากไม่มีสิ่งที่จะพัฒนาให้กับกลุ่มนี้ให้เจริญก้าวหน้าก็เหมือนเป็นการปิดทองหลังพระ ในความเห็นส่วนตัวมองว่าจำเป็น น่าจะต้องมีเพราะว่าในสายวิชาชีพนี้ก็เหมือนการทำงานที่ใครจะทำก็ได้หรือไม่มีก็ได้ถ้าลองว่าไม่มีจะเป็นยังไงสุขภาพประชาชนเราเป็นส่วนหนึ่งพยาบาลก็ส่วนหนึ่งแพทย์ก็ส่วนหนึ่งถ้าไม่มีนักวิชาการสาธารณสุขถามว่าสุขภาพประชาชนตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ “มันเกิดขึ้นไม่ได้นะ” ถูกหรือไม่ เราคงต้องอ้างถึงเหตุและผลเหล่านี้กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีแผนนโยบายตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติแล้วหากว่าบุคลากรเฉพาะแพทย์พยาบาลเท่านั้นจะทำได้หรือไม่ “ มันทำไม่ได้” แล้วในเมื่อเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพประชาชนอยู่ดีมีสุขได้แล้วทำไมเราถึงจะไม่ใช่สายวิชาชีพหรือว่าเราเป็นได้แค่เพียงผู้ช่วยหรืออย่างไร