Email : hcothai@gmail.com


ข่าวสารจากสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ทันข่าว...สภาการสาธารณสุขชุมชน(ฉบับที่ 6) ความคืบหน้าของการสมัครสมาชิกสภาฯ ::

ข่าวจาก : สมาคมฯ ลงข่าวเมื่อ : 24 มิถุนายน 2558  เวลา: 11:52 น.
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 1195 ครั้ง


ทันข่าว...สภาการสาธารณสุขชุมชน
(ฉบับที่ 6)
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
โดย ทัศนีย์ บัวคำ
อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
รองเลขาธิการและเลขานุการ สภาการสาธารณสุขชุมชน


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการสภาที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดทำโครงสร้างมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ และกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาที่มีทั้งหมด 627 หลักสูตร/สาขา เพื่อประกอบเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรฯ ในการสมัครสมาชิสภาการสาธารณสุขชุมชน

นอกจากนี้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับร่างระเบียบว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกและค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน, ประกาศรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรฯ แล้ว  พร้อมเสนอนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนลงนาม

สำหรับการประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยยึดหลักการตามกฎหมาย พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3 วรรคแรก และวรรคสอง (1) - (4) เป็นตัวตั้ง และตาม กรอบแนวทางของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย กับผลการศึกษาวิจัยของสมาคมวิชาชีพเป็นกรอบการพิจารณา

พร้อมทั้งได้พิจารณาตรวจสอบยืนยันหลักสูตรการศึกษาทั้งหมด 627 หลักสูตร/สาขา เพื่อเป็นเอกสารแนบท้ายประกาศรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรฯ ในการสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน เสร็จสิ้นแล้ว

ทีมเลขานุการสภาดำเนินการเสนอ 2 เรื่อง ไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

1) ร่างระเบียบว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกและค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ...
2) ประกาศรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรฯ เพื่อการสมัครสมาชิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของกลุ่มกฎหมายตามที่ รก.ปลัดกระทรวงส่งให้ตรวจสอบก่อนลงนามในฐานะนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน และเสนอต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ความหวังที่จะเป็นสมาชิกสภาของนักสาธารณสุขและหมออนามัยทั่วประเทศ ใกล้เป็นจริงแล้ว

24 มิถุนายน 2558
เวลา 04.10 น.