Email : hcothai@gmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ขอเชิญประชุมโครงการฝึกอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 17-19 สิงหาคม 58 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ::

ข่าวจาก : hpa ลงข่าวเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2558  เวลา: 12:59 น.
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 1393 ครั้ง


ด้วยสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการ “ฝึกอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมปาริชาตมหาวิทยาลัยทักษิณ  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาทั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ตามขอบเขตของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนซึ่งเป็นหลักสูตรเร่งรัดตามรายวิชาที่มีความจำเป็นสำหรับสมาชิกและผู้สนใจที่จะทำการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนต่อไป   

             ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานจริยธรรม ก่อนที่จะมีการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional)ตามข้อบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่จะกำหนดขึ้นในภายหลัง สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขจึงใคร่ขอเชิญ ท่าน ในฐานะที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้นตามโครงการจังหวะก้าวสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน :กระบวนการพัฒนาและหาส่วนขาด เพื่อเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการในโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จากงบประมาณในสังกัดของท่าน หรือเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ซึ่งท่านสามารถ Download fileโครงการฯ ได้ที่http://www.hpathailand.org  หรือFacebook.สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข พร้อมทั้งสมัครเข้าประชุมและส่งแบบตอบรับเข้าประชุมไปที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ภายในวันที่  5 สิงหาคม 2558  จะเป็นพระคุณ