Email : hcothai@gmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข       :: จำนวนทั้งสิ้น 16 ข่าว ::

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 1. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

  ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ในการสมัครจะต้องทำผ่านระบบ ของเว็บไซต์ สมาคมวิชาชีพเท่านั้น การโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันตามที่ระบุในเว็บไซต์ การออกเลขสมาชิก จะดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติของโปรแกรม เมื่อสมาคมฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะดำเนินการจัดทำบัตรสมาชิก (เฉพาะสมาชิกประเภทตลอดชีพ) และหนังสือตอบกลับ ไปยังสมาชิกทุกท่าน

 2. คะแนนผลสอบ pre test และ post test  

  ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพสาธารณสุข 17-19 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ดูคะแนนผลสอบ pre test และ post test =>ดาวน์โหลด

 3. ขอเชิญประชุมโครงการฝึกอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 17-19 สิงหาคม 58 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

  เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานจริยธรรม ก่อนที่จะมีการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional) ตามข้อบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่จะกำหนดขึ้นในภายหลัง ฯลฯ(ลงทะเบียนที่ เมนู "ประชุม" เลือกรายการ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Download file โครงการฯ ได้ที่ http://www. hpathailand.org หรือ Facebook.สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข [ตรวจสอบชื่อ 1 วัน หลังลงทะเบียนออนไลน์]

 4. แนะนำเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุม http://www.ccph-th.org/public/home 

  แนะนำเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุม http://www.ccph-th.org/public/home

 5. ประชาสัมพันธ์ การปิดปรับปรุงระบบสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 

  ตามที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขได้แจ้งสมาชิกว่าจะมีการพัฒนาระบบสมัครสมาชิก เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นมาตรฐานทั่วไปให้กับสมาชิก โดยประสานกับบริษัท ไอเน็ต (INET) ในการพัฒนาโปรแกรมรับสมัครสมาชิก ออนไลน์ และธนาคารกรุงไทยในการจ่ายค่าสมัคร รวมทั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติ ดังนั้นในช่วงนี้ สมาคมฯจึงมีการปิดปรับปรุงระบบสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพแบบเดิมก่อนเพื่อดำเนินการในส่วนของผู้สมัครที่ดำเนินการ จ่ายเงินและส่งใบสมัครมาแล้วให้เรียบร้อย เพื่อเริ่มระบบใหม่หลังจากเคลียร์ของเดิมเรียบร้อย ซึ่งจะมีการประชาสัม


หน้า :: 1 2 3 4