Email : hcothai@gmail.com


ข่าว พรบ. วิชาชีพสาธารณสุข       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ประกาศ สมาคมฯฉบับที่1/57เรื่องรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ::

ข่าวจาก : สมคม ลงข่าวเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2557  เวลา: 21:44 น.
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 2245 ครั้ง

 

 

 ประกาศสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

                ที่  ๑/๒๕๕๗

    เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

 

…………………………………….

 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชุน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถูกบัญญัติและมีผลบังคับใช้ นับแต่วันถัดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๕๐ กำหนดไว้ในระยะเริ่มแรกที่ยังมิได้เลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓
(๒) (๕) และ (๖) และแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) และเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ให้มีคณะกรรมการตามบทเฉพาะกาลนี้ จำนวน ๑๑ คน มีกรรมการที่เป็นสัดส่วนมาจากสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแต่งตั้ง

 

เพื่อให้ได้กรรมการในสัดส่วนของสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขตามบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา ๕๐ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นกรรมการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามบทเฉพาะกาล จำนวน ๔ คน ดังนี้

 

๑.    นายไพศาล  บางชวด               นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

๒.    นางทัศนีย์  บัวคำ                  อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

๓.    นายทัคคนา  สุวรรณไตรย์         เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

๔.    รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย        ที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข.

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗

 

 
   

 

 

 

 

             (นายไพศาล  บางชวด)

        นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข