Email : hcothai@gmail.com


ข่าว พรบ. วิชาชีพสาธารณสุข       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2558 ::

ข่าวจาก : สมาคม ลงข่าวเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2558  เวลา: 13:31 น.
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 900 ครั้ง

26 พฤษภาคม 2558  ทีมสมาคมวิชาชีพนำทีมโดนพี่ทัศนีย์ บัวคำ ในตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนทำหน้าที่เลขาของการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2558 โดยพิจารณาจัดทำร่างมาตรฐานที่จะทำการสอนวิชาชีพฯ และพิจารณาตรวจสอบยืนยันหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญา อนุปริญญา ตามที่กพ.รับรองคุณวุฒิการศึกษา รวม 303 หลักสูตรและสกอ.ให้ความเห็นชอบ รวม 227 หลักสูตร /สาขา รวมทั้งสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยแจ้งเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อนำไปประกอบเป็นเอกสารแนบท้ายประกาศรับรองปริญญาการสมัครและขึ้นทะเบียนให้กับสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งถือเป็นหลักฐานประกอบคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน

ขณะนี้รอการยืนยัน ความถูกต้อง ชื่อหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน ขยายเวลาให้ถึง 31 พค.58 นี้ เพื่อนำเข้าคณะกรรมการสภา(เฉพาะกาล) พิจารณา คาดว่า 4 มิย.58 นี้ ซึ่งมีผลโดยตรงกับคนที่จบหลักสูตรด้านสาธารณสุขจากทุกสถาบัน ในการนำวุฒิมาสมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุข หากสถาบันใดส่งช้าทำให้ไม่ได้รับการรับรองจากสภาฯ มีผลให้บุคคลที่จบจากสถาบันไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาฯ ได้ สถาบันจะต้องมาขอให้สภาเปิดพิจารณาเป็นรายเฉพาะ