Email : hcothai@gmail.com


ข่าวสารการประชุมสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข       :: จำนวนทั้งสิ้น 1 ประชุม ::

ข่าวประชุมล่าสุด
  1. โครงการ “ฝึกอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” 

    เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานจริยธรรม ก่อนที่จะมีการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional) ตามข้อบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่จะกำหนดขึ้นในภายหลัง สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขจึงใคร่ขอเชิญ ท่าน ในฐานะที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้นตามโครงการจังหวะก้าวสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน : กระบวนการพัฒนาและหาส่วนขาด เพื่อเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการในโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี


หน้า :: 1